Правилници

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о измени Правилника о квалитету хране за животиње  (Постављено: 16. март 2015.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја  (Постављено: 10. марта 2015.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Обрасци уз Правилник о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја  (Постављено: 10. март 2015.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама и допунама правилника о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина  (Постављено: 04. март 2015.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама и допуни Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начи (Постављено: 10. фебруар 2015.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о методама испитивања сорте ражи (Secale cereale L.)и тритикалеа (x Triticosecale Wittm.) ради признавања сорте (Постављено: 10. фебруар 2015.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о методама испитивања сорте овса (Avena sativa L.) ради признавања сорте (Постављено: 10. фебруар 2015.)

thumb_document-pdf-icon-49x64 Правилник о методама испитивања сорте хмеља (Humulus lupulus L.) ради признавања сорте (Постављено: 03. фебруар 2015.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Наредбa о изменaмa Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести животиња трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија у Републику Србију  (Постављено: 30. јануар 2015.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о методама испитивања сорте крмног боба (Vicia faba L.) ради признавања сорте  (Постављено: 20. јануар 2015.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о садржини плана развоја шумског подручја, односно плана развоја шума у националном парку  (Постављено: 5. јануар 2015.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Прилог уз Правилник о садржини плана развоја шумског подручја, односно плана развоја шума у националном парку (Постављено: 5. јануар 2015.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о испитивању сорте уљане тикве (Cucurbita pepo L.) ради признавања сорте (Постављено: 5. јануар 2015.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о методама испитивања сорте рицинуса (Ricinus communis L.) ради признавања сорте (Постављено: 5. јануар 2015.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о квалитету пива (Постављено: 5. јануар 2015.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о методама испитивања сорти крмног сирка (Sorghum bicolor (L.) Moench.) и суданске траве (Sorghum sudanense Stapf.) ради признавања сорте (Постављено: 5. јануар 2015.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта (Постављено: 16. децембар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Списак овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2015. годину (Постављено: 11. децембар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о параметрима и методама за анализу и утврђивање квалитета шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина – прилози (Постављено: 10. октобар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о параметрима и методама за анализу и утврђивање квалитета шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина  (Постављено: 10. октобар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о подстицајима за подршку инвенстицијама у примарну пољопривредну производњу (Постављено: 6. октобар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Списак уписаних односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта (Постављено: 30. септембар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о методама испитивања сорти јагодастих воћних врста, ради признавања сорте (Постављено: 29. септембар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о начину обележавања и регистрације говеда, као и службеној контрол обележавања и регистрације говеда (Постављено: 26. септембар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за признавање, поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и o начину производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским порек  (Постављено: 26. септембар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о измeнaмa Правилника о службеној легитимацији и службеном оделу фитосанитарног инспектора, као и о начину вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама  (Постављено: 23. септембар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о методама испитивања сорти сточног грашка (Pisum sativum L.) и грахорице (Vicia sp. L.) ради признавања сорти  (Постављено: 16. септембар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о измени Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину (Постављено: 8. септембар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник o изменама Правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести плавог језика, као и начину њиховог спровођења (Постављено: 8. септембар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о методама испитивања сорте проса (Panicum miliaceum L.) ради признавања сорте (Постављено: 4. септембар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини декларације и упутства за примену средстава за заштиту биља, као и специфичним захтевима и ознакама ризика и упозорења за човека и животну средину и начину руковања испражњеном амбалажом од средстава (Постављено: 28. август 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о методама испитивања сорти језграстих воћних врста ради признавања сорти (Постављено: 25. август 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о методама испитивања сорте уљане репице (Brassica napus L.) ради признавања сорте (Постављено: 25. август 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку (Постављено: 25. август 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Исправка правилника о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Постављено: 18. август 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Постављено: 31. јул 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење конкуретности и достизање стандарда квалитета кроз подршку инвестицијама у прераду у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа (Постављено: 18. јул 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о обрасцу и садржини идентификационе картице, као и начину њеног коришћења, издавања и поништавања (Постављено: 15. јул 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавине зачина (Постављено: 15. јул 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (Постављено: 15. јул 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Листa одобредних супстанци  (Постављено: 15. јул 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о садржају обрасца дозволе за производњу ветеринарског лека и о Регистру издатих дозвола за производњу ветеринарских лекова  (Постављено: 14. јул 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о подацима који се уписују у Регистар издатих дозвола за промет ветеринарских лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини на велико, као и начину уписа  (Постављено: 14. јул 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску производњу (Постављено: 14. јул 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о садржини и начину вођења Регистра пољопривредних саветодаваца (Постављено: 3. јул 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о начину обављања саветодавних послова у пољопривреди  (Постављено: 30. јун 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника o условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке  (Постављено: 30. јун 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета  (Постављено: 19. јун 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини и начину вођења Листе одобрених супстанци, Листе забрањених супстанци и Листе средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту Биља  (Постављено: 12. јун 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама и допунама Правилника o условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке  (Постављено: 10. јун 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља  (Постављено: 4. јун 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о измени Правилника о коришћењу подстицаја за органску производњу (Постављено: 3. јун 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама Правилника о фитосанитарној контроли биља, биљних производа и прописаних објеката у међународном промету  (Постављено: 3. јун 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама Правилника о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и (Постављено: 3. јун 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама и допуни Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво (Постављено: 3. јун 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела (Постављено: 26. мај 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о коришћењу подстицаја за органску производњу (Постављено: 16. мај 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2014 (Постављено: 16. мај 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о условима које мора да испуњава овлашћени обележивач, као и програму стручног оспособљавања одгајивача за обележавање домаћих животиња (Постављено: 28. април 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама Правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе (Постављено: 28. април 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2014. годину (Постављено: 24. април 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама Правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња и тов јагњади (Постављено: 24. април 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама и допуни Правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла (Постављено: 24. април 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник o изmeнама Прaвилникa o кoришћeњу пoдсtицaja у oргaнској сточарској производњи за краве дојиље (Постављено: 24. април 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о измени Правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље (Постављено: 17. април 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Списак уписаних односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта (Постављено: 14. април 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за гориво (Постављено: 14. април 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Наредба о забрани уношења заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum africana) у Републику Србију (Постављено: 14. април 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво (Постављено: 14. април 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (Постављено: 10. април 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о начину обележавања сперме, начину вођења евиденције о производњи сперме, као и о условима које мора да испуњава сперма у погледу квалитета (Постављено: 8. април 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о условима у погледу простора, опреме и стручног кадра за обављање вештачког осемењавања, садржини и начину вођења регистра извођача вештачког осемењавања, као и програму стручног оспособљавања одгајивача за обављање вештачког осемењавања (Постављено: 31. март 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о измени Правилника о начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела (Постављено: 31. март 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64 Правилник о изменама и допуни Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко (Постављено: 31. март 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64 Правилник о изменама и допуни Правилника о квалитету производа од млека и стартер култура (Постављено: 31. март 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64 Правилник о начину вођења евиденције и садржини потврде о вештачком осемењавању, односно природном парењу (Постављено: 17. март 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64 Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку (Постављено: 17. март 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64 Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (Постављено: 17. март 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64 Правилник о измени Правилника о квалитету хране за животиње (Постављено: 11. март 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64 Правилник о изменама и допунама Правилникa о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране животињског порекла (Постављено: 11. март 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64 Правилник о утврђивању програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину (Постављено: 4. март 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64 Правилник о изменама правилника о техничким захтевима у погледу квалитета које морају да испуњавају пољопривредни производи који се складиште у јавном складишту (Постављено: 4. фебруар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменама и допуни правилника о садржини, начину вођења и изгледу регистра робних записа за пољопривредне производе, као и садржини и начину издавања робног записа, начину вођења евиденције о издатим робним записима и обрасцу робног записа(Постављено: 4. фебруар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Правилник о изменaмa и допуни правилника о садржини и начину вођења виноградарског регистра, као и о обрасцу захтева за упис у виноградарски регистар (Постављено: 3. фебруар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Листа средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља ( Постављено: 8. јануар 2014.)

thumb_document-pdf-icon-49x64Листа одобрених супстанци (Постављено: 8. јануар 2014.)